Logo

zavrieť

odborné podujatia

POZVÁNKA : Komplexné riešenie trenčianskeho nábrežia

Prierezová odborná diskusia, zhrnutie poznatkov a tvorba záverečných odporúčaní

Diskusia je posledným z cyklu odborných podujatí k téme trenčianskeho nábrežia. V apríli diskutovali odborníci na tému ekologické aspekty riešenia trenčianskeho nábrežia – vzťah rieky a mestského prostredia, v máji sme riešili problematiku všetkých druhov dopravy a ich vplyve na dané územie, podobne sa rozoberali ekonomické aspekty rozvoja centrálnej mestskej zóny a na záver aj pamiatkové aspekty a historický potenciál.
Všetky doterajšie poznatky zhrnie posledná, prierezová diskusia, s pozvaním zástupcov diskutérov z každej zo štyroch doterajších debát. Cieľom je predstaviť a spoločne prediskutovať výsledný návrh filozofie zadania urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, ktorá bude vyhlásená v januári 2014, a sformulovať spoločné odporúčania. Diskusia je plánovaná v rovnakom formáte ako prebehli doterajšie stretnutia, teda formou okrúhleho stola.

Na diskusii je vítané aj publikum z radov verejnosti, ktorú touto cestou pozývame. Po ukončení pracovnej časti v čase po cca 14:00 bude možná diskusia s verejnosťou k vypočutým témam - podľa zloženia a záujmu prítomného publika.

Termín : 23.október 2013 (streda) / od 10.00 hod.
Miesto konania : Hotel Elizabeth - konferenčná sála, Trenčín

Zoznam pozvaných odborníkov :

Krajina, ekológia a ochrana vodných tokov
Prof.Ing.Viliam Macura. PhD. – vedúci Katedry vodného hospodárstva krajiny STU BA,
Ing.Peter Pasečný – autorizovaný krajinný architekt
Pamiatková starostlivosť
PhDr.Eva Gazdíková - riaditeľka KPÚ Trenčín,
Ing.arch.Jozef Múdry – hlavný radca KPÚ Trenčín,
PhDr.Martina Veselá - riaditeľka NPÚ ÚOP Telč, ČR
Ekonómia a verejné priestory
Ing.arch.Drahan Petrovič – Inštitút urbánneho rozvoja,
Ing.Viktor Nižňanský, PhD. – expert na komunálny rozvoj,
Mgr.Branislav Machala – doktorand, Katedra sociálnej geografie a sociálneho rozvoja, Karlova univerzita Praha
Doprava

Ing.Peter Rakšányi, PhD. – Katedra dopravných stavieb STU BA,
Ing.Adolf Jebavý – Alternatívne dopravné štúdio - ADOS Brno, ČR,
Ing.František Matečný – ObÚ Trenčín,
PhDr.Mária Kociánová – vedúca oddelenia dopravného inžinierstva a životného prostredia, Alfa 04 Bratislava,
Ing.Michal Lešinský – dopravný projektant, Keramoprojekt Trenčín
Účastníci za Mesto Trenčín :
Ing.Peter Gero, Ing.arch.Martin Beďatš, Ing.arch.Dušan Šimun, Mgr.Renata Kaščáková a ďalší členovia pracovného tímu Trenčín si Ty.
Moderátorom stretnutia bude Ing. Miroslav Švec – konzultant projektu Trenčín si Ty v oblasti výskumov verejnej mienky.

Diskusia