Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

Zverejnenie Programu rozvoja mesta Trenčín 2016 - 2022 ​

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2022, s výhľadom do roku 2040 (v ďalšom len Program rozvoja mesta Trenčín alebo PRM) predstavuje základný strategický rozvojový dokument podpory regionálneho rozvoja.

Do procesu tvorby, a to najmä v časti definovania potrieb územia a očakávaní obyvateľov, bola prizvaná široká laická i odborná verejnosť mesta i okolitého regiónu. Nadväzoval na proces participácie pod názvom „Trenčín si Ty“, ktorý trval vyše troch rokov a výstupy z neho sa stali podkladom jednak pre tvorbu PRM, jednak nadväzujúceho pripravovaného územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý bude jeho územným priemetom v centrálnej časti mesta.

Prostredníctvom ôsmich záverečných verejných diskusií, ktoré boli osobitne zamerané na jednotlivé špecifické problematiky rozvoja mesta, ako aj prostredníctvom dotazníkového prieskumu zameraného na otázky kvality života v meste Trenčín, verejnosť vyjadrila svoje súčasné potreby i požiadavky na budúci rozvoj mesta. Vyjadrené požiadavky verejnosti boli zosumarizované a pri tvorbe stratégie sa na ne prihliadalo.

Poslaním PRM je definovať víziu a k nej prislúchajúcu stratégiu rozvoja, ktorá by prostredníctvom implementácie konkrétnych opatrení a aktivít výrazne prispela k rozvoju lokálnej ekonomiky.

PRM Trenčín.pdf - DOKUMENT NA STIAHNUTIE

Oznámenie o strategickom dokumente

Verejné prerokovanie dokumentu PRM sa uskutoční v utorok 23. 2. 2016 o 16.30 h v Sobášnej sieni na 1.poschodí Mestského úradu v Trenčíne (vstup z Hviezdoslavovej ulice).

Oznámenie o strategickom dokumente, ako aj samotný dokument je fyzicky k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, a tiež na útvare hlavného architekta MsÚ - Farská ul., kde je možné do dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie a strategický dokument sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-mesta-trencin-na-roky-2016-2022-s-vyhladom-do-roku-2040

Pripomienkovanie dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s par.6 ods.6 zákona č.24/2006 Z.z. do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené (t.j. do 1.3.2016) priamo na adresu Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín.

Pripomienky je možné zaslať aj e-mailom na adresu kascakova@trencin.sk alebo poštou na adresu Mestský úrad Trenčín, útvar hlavného architekta, Mierové nám.2, 91164 Trenčín, a to do dátumu doručenia 29.2.2016, odkiaľ budú do 1.3.2016 písomne posunuté na OÚ OSŽP Trenčín.

Kontaktná osoba: Mgr.Renata Kaščáková, tel.0902 911 131, e-mail kascakova@trencin.sk


Diskusia