Logo

zavrieť

prijaté námety nové nábrežie

Rozvoj centra mesta vs. Aupark

Pešia zóna vs. Aupark

V súčasnosti platný územný plán v priestore zhruba vymedzenom budovou Mestskej polície, bývalou HVB bankou (resp. parkoviskom na Palackého) a Pribinovou ulicou stanovuje regulatív "UD 01 F - Pešia zóna" (na pripojenom obrázku vyznačené žltou farbou). Logicky tak ponúka pokračovanie pešej zóny smerom k Pribinovej (a ďalej k nábrežiu).

Práve prepojenie centra mesta s nábrežím, je jedným z kľúčových problémov rozvoja tohto územia.

V návrhu územného plánu je však tento regulatív zmenený na komerčnú vybavenosť. V prípade schválenia bude môcť investor priestor v súčasnosti rezervovaný pre pešiu zónu zastavať. Navrhovaná zmena vychádza, na úkor verejného záujmu, v ústrety investorovi plánovaného Auparku.

Bývanie v centre vs. Aupark

V súvislosti s námetmi na viac bývania v centre mesta treba upriamiť pozornosť na v súčasnosti platný regulatív "UC 01 B - Centrálny mestský blok" (na obrázku vyznačené červenou), ktorý v priestore zhruba vymedzenom budovou Mestskej polície, budovou bývalého Štatistického úradu (vedľa kina Hviezda) a Pribinovou ulicou predpisuje podiel plôch bývania z hrubej podlažnej plochy v rozsahu 20 - 40%.

V návrhu územného plánu je tento regulatív zmenený na komerčnú vybavenosť. Navrhovaná zmena opäť vychádza v ústrety investorovi plánovaného Auparku aj keď sa často hovorí o potrebe rozšírenia bývania v centre mesta. V tejto súvislosti treba podotknúť, že napr. súčasťou piešťanského Auparku je aj cca 30 bytov.

Uvedené skutočnosti sú ukážkovým príkladom doterajšieho fungovania rozhodovania o území - v prospech investorov, na úkor občanov. Našťastie, návrh územného plánu - aj keď vo vysokom štádiu prípravy - ešte nie je schválený a stále existuje možnosť jeho úprav tak, aby reflektoval verejné záujmy (v tomto prípade len zachoval v súčasnosti platný stav).

Diskusia