Logo

zavrieť

PLÁN ROZVOJA MESTA

ZHRNUTIE VÝSTUPOV Z WORKSHOPOV

Tlačová správa / júl 2015
Je po workshopoch, dotazníky sú odovzdané. Ako ďalej?
Takmer stovka Trenčanov - odborníkov a ľudí, reprezentujúcich rôzne oblastí života v našom meste, riešila v priebehu mesiacov máj a jún budúcnosť rozvoja mesta na najbližších sedem rokov.

Na ôsmich workshopoch účastníci pod vedením skúseného lektora rozoberali témy cestovného ruchu, životného prostredia, kreatívneho a inovatívneho potenciálu mesta, priemyslu a podnikania, služieb mesta, komunít, urbanizmu, dopravy a urbánnej bezpečnosti.

Záverečná prierezová diskusia sa konala 24.júna 2015 za prítomnosti primátora mesta Richarda Rybníčka, viceprimátora Jána Forgáča a tiež vedúcej oddelenia mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. arch. Eriky Horanskej. Do diskusie sa zapojilo približne dvadsať účastníkov.

Ako informovala Renáta Kaščáková z útvaru hlavného architekta, prítomní na diskusii spoločne zhrnuli výstupy zo všetkých uskutočnených workshopov a definovali spoločné menovatele dôležité pre ďalší rozvoj mesta.

Dotazníky sa spracovávajú

Workshopy uzavreli ďalšiu etapu participácie verejnosti na príprave strategického dokumentu mesta, ktorý úzko nadväzuje aj na súbežné procesy prípravy územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Súčasťou prípravy bol aj dotazníkový prieskum, ktorým mesto oslovilo náhodne vybraných respondentov aby zistilo ich názory a postoje k rôznym otázkam života v ich bezprostrednom okolí. Z dvetisíc rozdaných dotazníkov sa vrátilo takmer 830 a ich spracovanie práve prebieha.

Ďalšou fázou bude už príprava, prerokovanie a schvaľovanie samotného dokumentu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Jeho prvý náčrt vznikne v priebehu septembra, pričom prijatie finálneho dokumentu sa predpokladá do konca tohto kalendárneho roka.

Všetkým občanom, ktorí sa v mesiacoch máj a jún postupne vystriedali na sérii workshopov, ale i tým, ktorí vyplnili rozdané dotazníky, touto cestou ďakujeme za záujem, účasť, podnetné príspevky a prínosy do našej spoločnej práce!

K záverom z workshopov, ako aj výsledkom dotazníkového prieskumu sa vrátime v niektorom z najbližších vydaní mestských novín Info.
(RED)

Harmonogram workshopov

Výstupy z workshopov zosumarizované do prehľadnej tabuľky.

Foto - atmosféra na workshopoch :

workshop k pripravovanému PHSR Trenčín

Diskusia